Ønsker du en mulighet til å påvirke hvordan Bane NOR utøver sin rolle ved erverv av grunn?

Fagansvarlig grunnerverv

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

InterCity-satsingen omfatter planlegging og bygging av sammenhengende dobbeltspor på Dovrebanen, Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Ringeriksbanen. I de kommende årene skal det planlegges og bygges 270 kilometer med nytt dobbeltspor og 25 nye stasjoner for å gjøre InterCity-nettet komplett. InterCity-utbyggingen er den største satsingen i NTP-perioden. Sammenhengende dobbeltspor skal stå ferdig til Hamar, Tønsberg og Fredrikstad (Seut) innen 2024, og videre utbygging til Larvik i 2032 (som gir dobbeltspor mellom Oslo og Porsgrunn) og Lillehammer og Halden innen 2034.

Utbyggingsdivisjonen har ansvar for å planlegge og gjennomføre prosjekter knyttet til ny jernbaneinfrastruktur som InterCity-satsingen men også større anlegg som ny jernbanetunnel i Bergen. Utbyggingsdivisjonen er tillagt ansvaret for å forvalte fagansvaret for grunnerverv i Bane NOR. Plan og utredningsavdelingen forestår planlegging på kommunedelplannivå og enheten Teknikk og konsept har ansvar for å utarbeide enhetlige løsninger og konsepter samt støtte de enkelte planstrekningene med fagkompetanse.

Vi søker etter en fagansvarlig grunnerverver som ønsker en mulighet til å påvirke hvordan Bane NOR utøver sin rolle ved erverv av grunn. Stillingen rapporterer til leder Teknikk og konsept.

Arbeidsted Oslo.

Arbeidsoppgaver
 • Utarbeide og ajourholde instrukser, retningslinjer og maler innen fagområdet
 • Organisere kompetanseutvikling for grunnerversressursene i Bane NOR og bidra med informasjon og opplæring for øvrig i organisasjonen
 • Kontaktpunkt mot eksterne aktører innen fagområdet
 • Håndtere intern saksbehandling og søknader om forhåndstiltredelse og ekspropriasjon
 • Forberedelse for gjennomføring av grunnerverv, herunder informasjon, forhandling om minnelige avtaler, ekspropriasjon og gjennomføring av skjønn og jordskifte
 • Samarbeide og koordinere med andre fagområder for utvikling av helhetlige løsninger
Ønskede kvalifikasjoner
 • Master i eiendomsfag fra UMB/jurist eller tilsvarende
 • Dokumentert realkompetanse kan kompenseres for formell utdanning
 • Erfaring med å lede grunnervervsprosesser i større utbyggingsprosjekter
 • Erfaring fra erstatningsrett/skjønnsprosesser, offentlig virksomhet, formidling og samfunnskontakt
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
Personlige egenskaper
 • Du har erfaring med og interesse for samferdselsprosjekter og ønsker å bidra til gode og enhetlige løsninger.
 • Du er strukturert, samarbeider og kommuniserer godt internt i prosjektet og med relevante aktører.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen,profesjonell og engasjert.
 • Du ønsker å bidra til gode og helthetlige løsninger for samfunnsutviklingen de kommende tiårene
 • Du er samfunnsengasjert, strukturert, og samarbeider og kommuniserer godt internt i prosjektet og med relevante aktører


  Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og vi søker deg som ønsker bidra til at disse etterleves i organisasjonen

Vi tilbyr
 • Faglige utfordringer i en ledende faglig stilling med muligheter for å bidra i utvikling av yngre fagpersoner
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode pensjonsordninger
 • Fleksible arbeidsordninger
 • P.t personal billett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Trude Kristoffersen Anke
Telefonnummer: (+47) 91655922

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon