Etterretningstjenesten søker Fagdirektør virksomhetsarkitektur IKT

Fagdirektør virksomhetsarkitektur IKT

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. april, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Det er ledig fast stilling som fagdirektør (kode 1538) virksomhetsarkitekt IKT ved avdeling for IKT. Som fagdirektør vil hovedoppgaven være å utøve fagansvar og sikre den faglige kvaliteten for virksomhetsarkitektur IKT i Etterretningstjenesten. Fagdirektøren vil også være ansvarlig for å lede og videreutvikle prosesser, metoder og rutiner innen virksomhetsarkitektur IKT. Stillingen har et stort ansvar som krever tett og godt samarbeid med alle deler av organisasjonen om virksomhetsarkitektur og målbilder for IKT.

På vegne av IKT-direktøren er fagdirektørens hovedoppgave å videreutvikle og operasjonalisere overordnet virksomhetsarkitektur IKT i Etterretningstjenesten.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og etablere helhetlig virksomhetsarkitektur IKT i Etterretningstjenesten, herunder videreutvikle prosesser, metoder og rutiner på fagområdet
 • Opparbeide og dele fagkompetanse innen virksomhetsarkitektur IKT
 • Utredning og saksbehandling av strategiske og operative saker knyttet til stillingens ansvarsområde
 • Rådgivning og veiledning innen stillingens ansvarsområde til støtte for sjefens beslutningsprosess
 • Representere og delta i råd, utvalg og arbeidsgrupper innenfor avdelingens ansvarsområder

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Mastergrad eller tilsvarende innen IKT. Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende mastergrad.
 • Flere års erfaring med å jobbe praktisk med virksomhetsarkitektur IKT, både med utarbeidelse av målbilder, og med evne til å iverksette og gjennomføre endringer
 • Dokumentert erfaring med strukturutviklingsprosesser innen IKT

Det er ønskelig med:

 • Utdanning innen teknologifag
 • Utdanning inen ledelse, økonomi og administrative fag
 • Kjennskap til Forsvaret/statlige organisasjoner og virke
 • Kjennskap til E-tjenestens organisasjon og virke
 • Erfaring med å lede prosesser på tvers av avdelinger, enheter og miljøer
 • Ledererfaring

Særskilte krav:

Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved ansettelse

Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og førerkort kl. B. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt

Gode språkkunnskaper i engelsk

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper som gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne til å gjennomføre, helhetsoversikt, løsningsorientert, systematisk og strukturert samt skriftlig og muntlig fremstillingsevne vil bli vektlagt ved ansettelse

Vi tilbyr

Stilling: Fagdirektør (kode 1538)

Lønn: kr 789 200 - 883 100 (lønnstrinn 79 - 83) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale

Generell informasjon

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken "søk her".

Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man kun kan være norsk statsborger. For generell informasjon om Etterretningstjenesten henvises til www.forsvaret.no.

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: 23 09 46 44

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger