Er du en drivkraft for klima og miljø?

Rådgiver/seniorrådgiver Klima/miljø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. september, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Det er nå det skjer!

Vi skal bygge opp et tverrfaglig team for å få fart på klima- og miljøvennlig utvikling og innovasjon. Er du med på laget?

Dette er din sjanse til å bidra til et nytt kapittel i kollektivtransportens historie. Det er mye spennende som skjer i transportsektoren, i takt med digitalisering og den teknologiske utviklingen. Når det nå skal bygges jernbane for mer enn 300 milliarder kroner i årene som kommer ønsker vi at dette skjer på en mest mulig effektiv, sikker og miljøvennlig måte. Og det er nettopp derfor vi trenger deg: her i direktoratet kan vi jernbane og kollektivtransport og vi ønsker flere kolleger med kompetanse på klima- og miljøområdet.

Vi ser etter deg som allerede har erfaring fra arbeid med miljø eller klima - eller deg som brenner for morgendagens klimavennlige løsninger – eller deg som har andre relevante kvalifikasjoner, og som både ønsker og evner å bruke de til å løse noen av oppgavene fagteamet har ansvar for. Vi ønsker kompetente og nytenkende medarbeidere, som utfyller hverandre både når det gjelder fagfelt, erfaring og personlige egenskaper. Felles for våre stillinger er at du må ønske å bidra til at hele teamet lykkes, og være innstilt på å tråkke opp nye stier sammen med oss.

Som en del av det nyetablerte fagteamet vil du være med på å ivareta Norges ambisiøse målsettinger på klima- og miljøområdet fra jernbanens side. Du vil også være med på å skape best mulige forutsetninger for klima- og miljøriktig innovasjon og utvikling for aktørene i sektoren.

Oppgaver

Oppgavene som skal løses av fagteamet er relatert til klima- og miljøfaglige problemstillinger innen områder som areal- og transportplanlegging, statistikk og rapportering, teknologi og innovasjon samt offentlige innkjøp. Vi skal blant annet:

 • Identifisere mulige tiltak i sektoren, vurdere og utrede disse
 • Være pådriver og legge til rette for at kostnadseffektive tiltak kan gjennomføres av selskapene i sektoren
 • Skape og vedlikeholde arenaer for faglig utveksling og innovasjon
 • Delta i tverretatlige arbeidsgrupper knyttet til forskjellige oppdrag
 • Analysere, systematisere og tilgjengeliggjøre data og kunnskap
 • Bidra med faglige råd i etatens eget utredningsarbeid (f.eks. KVUer), Nasjonal transportplan (NTP) og knyttet til etatens kjøp av tjenester (f.eks. planlegging i regi av Bane NOR)
 • Gi råd knyttet til klima- og miljøriktig innovasjon i offentlige anskaffelser

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper 

Ønskede kvalifikasjoner og erfaring samt personlige egenskaper vil være avhengig av rollen du fyller i teamet. For å bli vurdert som aktuell må du som søker ha høyere utdanning innen relevante fagfelt, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, og du bør oppfylle flere av følgende krav til kompetanse og erfaring:

 • Kunnskap om klima- og miljøtiltak i transportsektoren, og helst erfaring fra arbeid med miljøledelse i bedrifter eller miljø-/klimatiltak i det offentlige
 • Engasjement for formidling av temaet, god kommunikasjonsevne og evne til å få til samarbeid på tvers
 • Kunnskap om eller erfaring med teknologi, innovasjon eller digitalisering
 • Evne til å være pådriver for endring og utvikling
 • Kunnskap om eller erfaring med klima- og miljøhensyn i anskaffelser, helst relatert til transportsektoren
 • Tiltaksutredninger innen klima- og miljøområdet
 • Evne til å analysere tiltak og systematisere klima- og miljøinformasjon med hensyn på å måle effekter/måloppnåelse, sammenstille data og statistikk
 • Erfaring fra arbeid med klima, forurensning eller naturmangfold i utredninger og planprosesser, helst innenfor transportsektoren

Vi tilbyr

 • Rundt 170 gode kolleger i en av Norges fremste kompetansemiljøer på kollektivtransport
 • Gode utviklingsmuligheter i et direktorat og i en sektor det satses på
 • Fleksibel arbeidstid med svært gode lokaler sentralt i Oslo sentrum
 • Avhengig av søkerens kompetanse og kvalifikasjoner avlønnes stillingen som rådgiver, kode 1434 eller seniorrådgiver kode 1364, i lønn fra kr 480 000 til kr 815 000
 • God pensjonsordning gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Staten legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke. Ved ansettelse gjelder 6 måneders prøvetid. 2% av bruttolønn trekkes som innskudd til Statens Pensjonskasse.

Kontaktinformasjon

 • Jarle Jarleson Vaage, Seksjonsleder Utredningsledelse Klima og Miljø, tlf. 916 56 132
 • Isabella Kasin, Faggruppeleder Klima og Miljø, tlf. 995 61 582

Søknadsfrist: 15.09.2019

Kontaktpersoner

Isabella Kasin
Faggruppeleder Klima og Miljø
Telefonnummer: 995 61 582
Jarle Jarleson Vaage
Seksjonsleder Utredningsledelse Klima og Miljø
Telefonnummer: 916 56 132

Hvem er Jernbanedirektoratet?

Jernbanedirektoratet skal sørge for at jernbanesektoren vert driven mest mogleg effektivt, sikkert og miljøvennleg til beste for dei reisande, godstransporten og samfunnet. Vår oppgåve er å utvikle jernbanen som del av det samla transportsystemet i dag og i framtida. Vi skal også styre sektoren gjennom å definere og kjøpe tenester innan persontrafikk, samt inngå avtalar om utvikling av infrastruktur og togmateriell. Jernbanedirektoratet er eit statleg forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet og har hovudkontor i Oslo. Jernbanedirektoratet er også ansvarleg for Norsk fagskole for lokomotivførarar og Norsk jernbanemuseum. For mer informasjon se: jernbanedirektoratet.no