EOS-utvalget søker teknolog til nyetablert teknologisk enhet

Fagansvarlig for teknologisk enhet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

For personer med svært god teknologisk kompetanse og forståelse er det ledig en nyopprettet fast stilling som teknolog i EOS-utvalgets sekretariat. Vi ser etter personer som kan etablere og utvikle utvalgets nye teknologiske enhet for kontroll med EOS-tjenestene.

Den raske teknologiske utviklingen med bl.a. cybertrusler, økt grad av kryptering og stordata innebærer at både trusselbildet og EOS-tjenestenes metoder endrer seg. Datamengdene i tjenestene og kompleksiteten i deres datasystemer og overvåkingstiltak, er stadig økende. Utvalget må tilpasse kontrollen til denne teknologiske utviklingen. EOS-tjenestene benytter seg av spesialiserte IKT-løsninger, som endrer seg raskt. Disse må utvalget både forstå og benytte seg av for å utføre kontrolloppdraget.

Er du en person som kan forme fremtidens teknologiske kontroll av EOS-tjenestene?

Stillingen forutsetter høy grad av selvstendighet i arbeidet, og vil gi rom for kreativitet og faglig utfoldelse. Den som ansettes vil måtte opparbeide seg og vedlikeholde kunnskap om de ulike EOS-tjenestenes informasjonssystemer. Bistand til utvalget og sekretariatet er særlig aktuelt i forbindelse med utvalgets operative kontroll med tjenestenes informasjonsbehandling, spesielt ved utvalgets inspeksjoner. For stillingen vil de daglige gjøremålene hovedsakelig bestå av praktisk kontrollarbeid. Det kreves høy grad av teknologisk innsikt.

 

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Etablere og bygge opp utvalgets enhet for teknologisk kontroll med EOS-tjenestene, og videreutvikle utvalgets kontrollprosedyrer innenfor IKT.
 • Ha et totalbilde av tjenestenes teknologiske kapasiteter og informasjonssystemer.
 • Være faglig ansvarlig for tilrettelegging og praktisk utførelse av utvalgets teknologiske kontroll med EOS-tjenestene.
 • Veilede utvalget og sekretariatet om teknologiske aspekter i kontrollarbeidet.

 

Du må ha følgende kvalifikasjoner:

 • Mastergrad eller tilsvarende innenfor realfag/teknologi. Lang og relevant erfaring kan erstatte kravet om mastergrad.
 • Erfaring med å ha faglig ansvar for og ledelse av teknologiske stillinger.

 

Du må ha følgende personlige egenskaper:

 • Samfunnsinteresse og -engasjement, samt forståelse og interesse for grenseflatene mellom teknologi, samfunn, politikk og juss.
 • Solid rolle- og systemforståelse.
 • Pågangsmot, nysgjerrighet og ønske om å bygge opp en teknologisk enhet.
 • Svært gode faglige egenskaper og evne til systematisk og langsiktig arbeid.
 • Høy grad av selvstendighet, personlig integritet og sikkerhetsbevissthet.
 • Meget gode muntlige og skriftlige formidlings- og fremstillingsevner, både på norsk og engelsk, samt gode samarbeidsevner og pedagogiske evner.

Stillingen som fagansvarlig for teknologisk enhet er lønnet fra kr 700 000 til kr 1 050 000.

For stillingen vil det bli lagt stor vekt på søkernes personlige egnethet. Den som ansettes vil få muligheter til å holde seg faglig oppdatert gjennom deltakelse på relevante kurs og konferanser innenfor IKT.

Arbeidet vil innbefatte reising. For stillingen gjelder krav om sikkerhetsklarering på høyeste nivå. Tilsetting vil derfor skje med forbehold om klarering. Søkere må være norske statsborgere, og kan ikke ha andre statsborgerskap i tillegg.

Også personer som er eller har vært ansatt i en EOS-tjeneste kan søke på stillingen. De må være forberedt på, og villig til å bidra til, at det kan gjennomføres referansesamtaler mv. på et tidlig tidspunkt i ansettelsesprosessen.

Fra lønnen går 2 prosent innskudd til Statens pensjonskasse. Det er seks måneders prøvetide. Utvalgets kontorer ligger i Akersgata 8 (inngang Tollbugata).

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sekretariatsleder Henrik Magnusson på telefon 23 31 09 31 eller 99 39 21 89.

Elektronisk søknad sendes inn via denne siden. Søknader må ha vedlagt vitnemål og attester for å komme i betraktning.

Søknadsfrist er 7. januar 2018.

For nærmere informasjon om EOS-utvalget, se www.eos-utvalget.no.

Kontaktpersoner

Henrik Magnusson
Sekretariatsleder
Telefonnummer: (+47) 23 31 09 31

Hvem er EOS-utvalget?

EOS-utvalget er oppnevnt av Stortinget, og er ett av Stortingets eksterne kontrollorganer. Utvalgets oppgave er å føre løpende kontroll med virksomheter som driver etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste for det offentlige. Disse betegnes ofte som EOS-tjenestene, eller de hemmelige tjenestene. I dag består de hovedsakelig av  Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets sikkerhetsavdeling. Kontrollens formål er først og fremst å se til at EOS-tjenestene ikke krenker noens rettigheter, f.eks. ved urettmessig informasjonsbehandling.

EOS-utvalgets sekretariat ledes av sekretariatsleder, og består for øvrig av seks jurister, én teknolog, én informasjonsrådgiver, en sikkerhetsleder og to administrativt ansatte. Utvalget har også knyttet til seg en teknisk sakkyndig på timebasis. Arbeidsmiljøet er godt og den faglige standarden er høy. EOS-utvalget er IA-virksomhet.