Elkraftingeniør - vil du jobbe for et effektivt kraftsystem?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. februar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har ledig fast stilling for deg med bakgrunn innen elkrafttekniske fag. Hos oss vil du i all hovedsak jobbe med nettdrift og leveringskvalitet innen kraftsystemet.

Du vil jobbe sammen med 18 faglig engasjerte medarbeider og sammen utgjør vi Seksjon for kunde og nett. I seksjonen jobber vi tverrfaglig – for å se nye måter å løse faglige utfordringer på.  Arbeidsoppgavene i seksjonen spenner bredt innenfor forvaltning av og tilsyn med regelverk om leveringskvalitet og nettdrift, betaling for tilknytning til og bruk av nettet og oppfølging av sluttbrukermarkedet for strøm. 

Erfaringen fra oppfølging og tilsyn med regelverk er viktig når regelverket videreutvikles. I seksjon for kunde og nett gir vi faglige råd og anbefalinger til Olje- og energidepartementet, og bistår i utarbeidelse og høringer av nye lover og forskrifter.  

Vi deltar også i europeiske samarbeidsgrupper hvor vi holder foredrag, skriver fagrapporter og innspill til videre utvikling av det felleseuropeiske regelverket.  

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling av klagesaker mellom nettkunder og nettselskap. 
 • Oppfølging og utvikling av regelverket for nettdrift og leveringskvaliteten i det norske kraftsystemet 
 • Implementering EU-regelverk som er relevant for EØS-avtalen 
 • Bidra til arbeidet med digitalisering av informasjonsutvekslingen som er relevant for driftskoordineringen av kraftsystemet 
 • Deltagelse i europeiske aktiviteter innenfor nettdrift og leveringskvalitet 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse på masternivå med gode resultater, hvor elkrafttekniske fag inngår i graden (sivilingeniør eller tilsvarende)
 • Relevant arbeidserfaring fra kraft- og energibransjen med opparbeidet elkraftteknisk kompetanse kan kompensere for laveregrads utdanning (ingeniør)
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk og engelsk
 • Kunnskap om informasjonsarkitektur, innhentning, systematisering og bruk av data er en fordel

Personlige egenskaper

 • Nysgjerrig og åpen holdning, vilje til å ta utfordringer
 • Konstruktiv, samarbeidsorientert
 • Har god rolleforståelse
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt 

Vi tilbyr

 • En sterk kunnskapsorganisasjon med høy, tverrfaglig kompetanse
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Innflytelse på viktige samfunnsområder
 • Stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • Livefaseorientert personalpolitikk
 • Flotte lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
 • Trening i arbeidstiden, treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Årslønn innenfor spennet kr 500 000 – 600 000 i stillingskode avdelingsingeniør/overingeniør (1085/1087). For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlig søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt tilfølge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges). 

Kontaktpersoner

Camilla Aabakken
Senioringeniør
Telefonnummer: +47 22959829
Kathrine Berg Nilsen
HR-kontakt
Telefonnummer: +47 41 33 21 65
Torfinn Jonassen
Seksjonssjef
Telefonnummer: +47 95224548

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger