Driftsleiar IT

Stillingsbeskrivelse

Organisasjonsavdelinga

Ved organisasjonsavdelinga, IT-seksjonen, er det ledig 100% fast stilling som IT-driftsleiar. Seksjonen har f.t. 17 tilsette og to lærlingar. Driftsleiaren rapporterer til IT-sjef.

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit datasenter med om lag 250 virtuelle og fysiske serverar og IT-seksjonen drifter dei fylkeskommunale IT-tenestene. Dette er tenester for mellom anna e-post, webtenester, journalsystem, sak/arkiv-system, terminalserverar og plattform for samordna kommunikasjon. Vi har eit stort datanett for vidaregåande skole, tannhelse og sentraladministrasjon som IT-seksjonen har ansvar for.

Hovudoppgåva som IT-driftsleiar er knytt til driftsoppfølging, vidareutvikling, implementering og forvalting av tekniske driftsrutinar. Endringsstyring vil og vere sentralt innsatsområde.

Oppgåver og ansvar

 • Dialog med organisasjonen knytt til drift og utvikling av IT-tenestene
 • Dialog med eksterne leverandører og bistå i etablering av leverandøravtalar
 • Koordinering av tekniske driftsoppgåver
 • Koordinering av teknisk personell og aktiviteter i tekniske team
 • Kontaktpunkt ved større driftsforstyrringar
 • Saksutredning for nye IT-tjenester og videreutvikling av eksisterende IT-tjenester
 • Rådgivar for IT-sjef i strategiske og tekniske vegval
 • Oppfølging av lisensavtalar

Kvalifikasjonar

 • Minimum 3-årig relevant utdanning på høgskole/universitetsnivå
 • Erfaring frå leiing av høgt kvalifiserte fagpersoner
 • Relevant operativ og strategisk erfaring frå større IT-miljø
 • God evne til samhandling, samt god organisasjonsforståing
 • God serviceinnstilling og god til å rettleie
 • God skriftlig og munnleg framstilling på norsk

Vi tilbyr

 • Interessante utfordringar med gode høve til fagleg og personleg utvikling
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Introduksjonsprogram
 • Utfordrande oppgåver i eit aktivt arbeidsmiljø og med stor grad av sjølvstende
 • Offentleg pensjonsordning og gode forsikringsordningar (medlemsskap i KLP)
 • Løn etter avtale 

Kontaktpersoner

Dagfinn Grønvik
IT-sjef
Telefonnummer: +47 71 28 01 49
Nils-Gunnar Solli
Organisasjonssjef
Telefonnummer: +47 71 28 01 60

Hvem er Møre og Romsdal Fylkeskommune?

Møre og Romsdal fylkeskommune løyser sentrale utviklings- og forvaltningsoppgåver i ein regional organisasjon - i nært samspel med kommunar, næringsliv og organisasjonar.

Vi skal vere ein god tenesteytar for innbyggjarane og ein tydeleg medspelar i utviklinga av fylket. Vårt samfunnsoppdrag byggjer på verdiane respekt, likeverd, medråderett, fellesskapsansvar og open organisasjon.