Driftsingeniør

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Drift- og vedlikehaldsavdelinga i Statsbygg har ei ledig stilling som driftsingeniør ved Bergen og Bjørgvin fengsel. Som eigar av eigedomane har Statsbygg ansvar for forvalting, drift, vedlikehald og utvikling.

Som eigar og utleigar legg Statsbygg vinn på å ha eit godt og konstruktivt samarbeid med kundane. Difor er god kundebehandling viktig i alle ledd i organisasjonen.
Stillinga inneber eit koordineringsansvar for dei andre driftsmedarbeidarane på eigedomane. I tillegg vil stillinga vere del av eit større driftsteam, samansett av fleire byggdriftarar, i Bergen.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinator for andre driftsmedarbeidarar på eigedomane.
 • Leie, systematisere og legge til rette for drift og vedlikehald av tekniske anlegg.
 • Hente inn og gå gjennom FDV-dokumentasjon
 • Drift av tekniske anlegg ved hjelp av SD-anlegg
 • Planlegge og følge opp vedlikehaldstiltak
 • Innkjøp etter forskrift om offentlege anskaffingar, administrasjon og fakturabehandling
 • Systematisering av dokumentasjon og rutinar i samsvar med eigedomen sitt internkontrollsystem
 • Aktivt medverke til at Statsbygg når dei måla som er fastsette innanfor dei ulike satsingsområda, som tett oppfølging av miljø, energi og universell utforming
 • Dagleg oppfølging av kundar og leverandørar
 • Bidra med fagkunnskap overfor interne og eksterne aktørar på eigedomen
 • Andre oppgåver kan bli lagt til stillinga

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ingeniørutdannelse på bachelornivå, helst innan VVS, automasjon, elektro eller bygg
 • Gode ferdigheiter når det gjeld bruk av IKT-utstyr og system som arbeidsverktøy er nødvendig
 • Erfaring med SD-anlegg og bruk av databaserte FDV-verktøy er ønskeleg
 • Bygningsfagleg interesse og forståing for moderne drift og forvalting av eigedom, inkludert kjennskap til byggeleing og gjennomføring av prosjekt
 • Før tilsetting i stillinga må du legge fram uttømande politiattest som kan godkjennast av Kriminalomsorga, jfr. straffegjennomføringslova §8,1

Personlige egenskaper

 • Trivst med utfordrande oppgåver og høgt tempo
 • Evne til å skape gode relasjonar og samarbeid internt og eksternt
 • Målretta, strukturert, og løysingsorientert 

Vi tilbyr

 • Spennande oppgåver i tverrfagleg miljø
 • Gode moglegheiter for fagleg og personleg utvikling
 • Gode pensjons og forsikringsordningar gjennom Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Byrjar etter avtale
 • Stillingane vert løna frå kr 520 000, til kr 620 000, avhengig av kvalifikasjonar. For spesielt godt kvalifiserte søkarar kan ein vurdere høgare løn. Frå løna vil det bli trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse

Kontaktpersoner

Mina Målsnes
fung. underdirektør
Telefonnummer: 976 45 018

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger