Domenearkitekt - data, innsikt og analyse

Stillingsbeskrivelse

Bli med på vår digitaliseringsreise!

Statens vegvesen skal bli en datadrevet virksomhet og vi trenger deg som vil være med på å sette retning for denne digitaliseringsreisen!

Statens vegvesen er en stor og sammensatt organisasjon, og vi møter mange krav fra myndigheter og andre aktører når det gjelder bruk og deling av data. Som domenearkitekt ved avdelingen for Data, innsikt og analyse (DIA) i Statens vegvesen vil du få en sentral rolle i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag. Du vil være sentral i arbeidet med å legge til rette for bærekraftig dataforvaltning gjennom å etablere målarkitekturer og arkitekturgovernace som endel av data governanceområdet. Stillingen som domenearkitekt vil rapportere til direktør for Data, innsikt og analyse, men faglig rapportere til fagdirektør for data governance. Rollen vil ha utstrakt samarbeid med IT generelt, og andre domenearkitekter i IT spesielt

Statens vegvesen står ovenfor store endringer innen mobilitet og transport i nær fremtid, og vi har høye ambisjoner innen områder som; strategisk fremkommelighet, bærekraft og trafikksikkerhet. 

For å bidra til å realisere de strategiske ambisjonene har Statens vegvesen etablert en egen avdeling for Data, Innsikt og Analyse. Vi har store datamengder tilgjengelig fra hele vegtransportsystemet inkludert kjøretøy og trafikanter - som vi ønsker å omsette til fakta og innsikt, til å effektivisere prosesser og arbeidsoppgaver, samt til å utvikle brukervennlige og verdiskapende tjenester for brukerne våre.

Fagområdet Data governance som er en del av avdeling for Data, innsikt og analyse (DIA), skal forsterke arbeidet med en helhetlig og bærekraftig informasjonsforvaltning for å støtte opp under ambisjonene for digitalisering, innsikt og analyse i Statens vegvesen. For å nå denne ambisjonen må data forvaltes som en eiendel gjennom å etablere og videreutvikle styrings- og forvaltningsmodellen for en helhetlig data governance som dekker styring og etterlevelse innenfor data governance, data kvalitet, MDM, arkitektur, teknologi og personvern. Modellene skal dekke fra det strategiske gjennom å etablere målbilder og veikart, til det operative ved å støtte oppunder utvikling av sentrale desentrale og eksterne dataprodukter.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder:
 • Etablere og videreutvikle målarkitekturer og veikart for DIA med operasjonaliserte prinsipper og veiledninger som går på tvers av divisjoner og mot eksterne aktører.
 • Etablere arkitekturgovernance og -rammeverk for DIA og videreutvikle denne med økt organisatorisk modenhet.
 • Bidra med å utvikle data governanceområdet helhetlig i etaten og realisering av målene for fagområdet data governance.
 • I arbeidet med målarkitekturer og arkitekturgovernance involvere informasjonssikkerhet og personvern slik at sikkerhetsarkitektur og innebygd personvern er godt ivaretatt for å gi en tillitsvekkende databehandling.
 • Bygge opp og videreutvikle styrings- og forvaltningsmodellene for data governance for hele etaten, og å løfte governanceområdet opp på et strategisk nivå.
 • Lede arbeidet med å sikre at governanceområdet følger opp og leverer i henhold til forventninger og definerte modeller, og sikre at det etableres nye prosesser, prosedyrer og retningslinjer ved innføringen av nye datakilder, teknologier og systemer.

Avdeling for Data, innsikt og analyse er under oppbygging og det må forventes at arbeidsområder og organisering kan endres over tid. Av samme grunn må det også påberegnes at rollen fra starten av vil være mer operativ enn den vil være på sikt.

Kvalifikasjoner:

Du har mastergrad innen relevante fagområder. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT. (www.nokut.no)

Det vil være en fordel om du har relevant erfaring fra arkitekturstyring og governance i utviklings- og forvaltningsprosesser knyttet til data, innsikt og analyse og digital utvikling i større og sammensatte organisasjoner. Stillingen krever meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Ønsket erfaringsbakgrunn

 • Erfaring med å etablere og videreutvikle målarkitekturer og veikart for data, innsikt og analyse ut fra en virksomhets datastrategi, og kunne kommunisere og forankre disse i virksomheten.
 • Erfaring med å etablere og videreutvikle arkitekturgovernance og rammeverk, samt erfaring med å utvikle og øke forståelse og modenhet i virksomheter for arkitekturpraksis innenfor DIA.
 • Erfaring med bruk av «Just in Time»/ «Just enough architecture» - prinsipper for å støtte smidig produktutvikling basert og kontinuerlig forbedring.
 • Faglig oppdatert på trender og ny arkitekturkonsepter innenfor fagfeltet.
 • Erfaring fra arbeid i større og sammensatte organisasjoner eller virksomheter.
 • Erfaring med sikkerhetsarkitektur og innebygd personvern (GDPR).

Personlige egenskaper

 • Er trygg, motivert og villig til å utvikle deg i rollen
 • Har evne til å finne balanse mellom operativt og strategisk arbeid, prioritere og å sette mål
 • Har stor indre motivasjon, gjennomføringsevne og et driv for å realisere mål sammen med andre
 • God til å se sammenhenger, åpen for innspill og villig til å endre planer
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Være rollemodell og kulturskaper
Vi tilbyr:
 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • gode muligheter for faglig påfyll
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. 

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det.

Kontaktperson: Vi du vite mer om stillingen kan du ta kontakt med direktør Arild Nebb Ervik på tlf. 926 86 297.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 29.05.2022. Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger