Direktør samfunnsutvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Strategisk topplederstilling i Asker kommune

Som direktør for samfunnsutvikling vil du lede et strategisk viktig tjenesteområde for videre utvikling av Asker kommune, til beste for innbyggere og næringsliv. Tjenesteområdet har det overordnede ansvaret for bærekraftig samfunns-, areal- og transportutvikling. Dette utøves gjennom arbeidet med planstrategien og kommuneplanen, som danner grunnlaget for prioriteringene i de årlige økonomiplanene og handlingsprogrammene.

Du vil lede en organisasjon med høy fagkompetanse og dedikerte ansatte, organisert i virksomhetene byggesak, samfunnsplanlegging og strategi, næring og analyse. Beredskap, næringsutvikling og samfunnshelse, inkludert kommuneoverlegefunksjonen, er en del av tjenesteområdet, som også leverer karttjenester og geografiske analyser for hele kommunen. Tjenesteområdet har 115 årsverk.

Direktør for samfunnsutvikling sitter i kommunedirektørens ledergruppe, rapporterer til kommune-direktør og har dennes fullmakter innenfor sitt tjenesteområde. Det politiske hovedutvalget for tjenesteområde samfunnsutvikling er «Utvalg for plan og byggesak», som direktør rapporterer til politisk. Hovedutvalget har vedtaksmyndighet innenfor sine ansvarsområder.

Harmonisering av tjenestetilbudet er en viktig del av kommunesammenslåingen og en forutsetning for at Asker kommune kan tilby gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, uavhengig av hvor de bor. Arbeidet med harmonisering vil foregå over flere år. Direktøren vil ha en sentral rolle i dette arbeidet.

Vi søker en strategisk, trygg og tydelig leder med en klar utviklingsorientering i sin lederprofil. Vi forventer at du har relevant høyere utdanning og ledererfaring, samt erfaring fra strategisk arbeid. For å kunne ha tilstrekkelig gjennomslagskraft, er det en forutsetning med kjennskap til og forståelse for offentlig virksomhet. Det er ønskelig med juridisk kompetanse og/eller erfaring fra området samfunnsplanlegging.

Som leder er du opptatt av å få fram det beste i dine medarbeidere, med en relasjonell og inkluderende lederstil, og hvor evnen til å sette sammen gode, funksjonelle og gjerne tverrfaglige team blir vesentlig for å lykkes i rollen. Du evner å tenke helhetlig og langsiktig, på tvers av tjenesteområder, samtidig som du er handlekraftig og gjennomføringssterk. Din evne til å motivere og skape begeistring, entusiasme og resultater blir viktig i rollen. Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Marit Mellem, tlf. +47 905 46 532, eller Jan Egil Myhre, tlf. +47 908 92 522.

Du søker via Asker kommune sin søknadsportal senest 23. januar 2022.

Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Ber du om å bli unntatt fra denne listen, må dette grunngis i søknadsportalen, og du vil få en tilbakemelding på dette. Hvis ditt ønske ikke imøtekommes, vil du få mulighet til å trekke søknaden.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

Kontaktpersoner

Jan Egil Myhre
Rådgiver Habberstad
Telefonnummer: +47 908 92 522
Lars Bjerke
Kommunedirektør
Telefonnummer: +47 990 80 820
Marit Mellem
Rådgiver Habberstad
Telefonnummer: +47 905 46 532

Hvem er Asker Kommune -?

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.