Direktør for Vann- og avløpsetaten

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. september, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

VAV er en teknisk komplisert drifts- og beredskapsetat som samtidig er underlagt politisk styring fra bystyret og byrådet. Direktøren må derfor evne å håndtere spennet mellom fag og politikk. Direktøren må bygge sterke fagmiljøer og også sikre medvirkning og samhandling med innbyggere og bydeler som blir berørt av de store investeringsprosjektene etaten skal gjennomføre.

Direktøren leder arbeidet med å gi Oslos befolkning en trygg og sikker forsyning av drikkevann og en god håndtering av byens avløpsvann. Direktøren skal lede etatens jobb som byggherre for prosjektene som skal sikre en ny reservevannforsyning til Oslo. 

Etaten utfører en svært viktig samfunnsoppgave hvor kravene til sikkerhet, kvalitet og tilgjengelighet er store. Direktøren skal videreutvikle en organisasjon som har en stolthet og kultur som reflekterer dette. 

Stillingen rapporterer til kommunaldirektør for miljø og samferdsel. Stillingen er en åremålsstilling på seks år med mulighet for å søke et åremål til.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle etaten.
 • Sørge for kontinuerlig forbedring og effektivisering i etatens arbeid. 
 • Ivareta sikkerhet: objektsikring, informasjonssikring, samt HMS i etatens egen drift og som byggherre. 
 • Sikre kontroll på økonomi og framdrift i utbyggingsprosjektene.
 • Drive økonomi- og målstyring og sikre god internkontroll.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen relevante fagområder for stillingen.
 • Gode resultater innen overordnet økonomistyring og endringsledelse.
 • Erfaring fra ledelse av store utbyggingsprosjekter.
 • Erfaring fra virksomheter med drifts- og produksjonsansvar.
 • Erfaring fra samarbeid med de ansattes organisasjoner og kjennskap til arbeidslivets lover og regler.
 • Ledererfaring fra politisk styrt virksomhet er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Du er en samlende leder med stor gjennomføringsevne.
 • Du kommuniserer tydelig og godt med ulike målgrupper, som fagmiljø, befolkningen og politiske beslutningstakere.
 • Du evner å samarbeide med andre sektorer og fagfelt.
 • Du er kvalitetsbevisst, resultat- og utviklingsorientert.
 • Du er dyktig til å prioritere.

Vi tilbyr

 • Mulighet til å lede og påvirke utviklingen av et viktig samfunnsoppdrag for Oslos befolkning.
 • Deltakelse i nettverk og samarbeidsfora med andre toppledere i Oslo kommune.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Fleksitidsordning.
 • Lønn iht. avtale om lønns- og arbeidsvilkår for toppledere i Oslo kommune.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Søknaden sendes elektronisk via webcruiter.

Om arbeidsgiveren

Vann- og avløpsetaten (VAV) forsyner Oslos befolkning med drikkevann og håndterer avløpsvannet. Etatens mer enn 600 ansatte drifter og vedlikeholder kommunens vannbehandlingsanlegg, 1550 km vannledningsnett, en rekke høydebasseng, pumpestasjoner og flere damanlegg i Marka. Videre drifter og vedlikeholder VAV transportsystemet for avløp med ca. 2400 km avløpsledninger. 

Vann- og avløpsetatens mannskaper er alltid ute, dag som natt 365 dager i året, og passer på at vann og avløp i Oslo fungerer som det skal. VAVs arbeid er av avgjørende betydning for natur og miljø i Oslo. Etaten spiller en viktig rolle i å ruste Oslo for et endret klima gjennom håndtering av overvann og gjenåpning av bekker og elver. I tillegg jobber VAV for økt utnyttelse av energien og andre ressurser i vann- og avløpssystemet. Bekkelaget renseanlegg er Norges nest største renseanlegg for avløpsvann og helt avgjørende for en ren Oslofjord.

Vann- og avløpsetaten er kommunens byggherre for en ny og fullverdig reservevannforsyning til Oslo. Dette arbeidet, som skal stå ferdig innen 2028, er det største og mest komplekse investeringsprosjektet i Oslo kommune noensinne. 

Kontaktpersoner

Aksel Norum
Fagsjef topplederrekruttering
Mobil: 480 79 972

Hvem er Oslo kommune, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel?

Oslo kommune har et parlamentarisk styringssystem med byrådet som øverste utøvende styringsorgan. Sentraladministrasjonen i Oslo kommune består av ni byrådsavdelinger som er sekretariat for politisk ledelse og er ansvarlig for forberedelse og planlegging, oppfølging av og kontroll med kommunens virksomhet. Hver byrådsavdeling ledes av en byråd og en kommunaldirektør som øverste administrative leder. Byrådsavdeling for miljø og samferdsel er inndelt i Mobilitetsseksjonen, Bymiljøseksjonen, Klima- og ressursseksjonen og Stab.