Dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. september, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Universitetet søker en utviklingsorientert dekan som assosierer seg med våre verdier (uavhengig, involverende og skapende), og som kan bidra til at universitetet utvikler seg i tråd med våre mål om å:

 • ha attraktive og fremtidsrettede utdanninger som møter samfunnets utfordringer
 • være en attraktiv forskningspartner som følge av kritisk og uavhengig forskning med høy internasjonal kvalitet
 • være en profilert kompetanse- og formidlingsinstitusjon som gjennom samarbeid skaper verdier og ny kunnskap til nytte for individ og samfunn.

Dekan vil ha en sentral rolle i den videre utviklingen av fakultetet i samsvar med universitetets strategi, hvor flere tematiske satsinger innenfor teknologi og naturvitenskap inngår i satsingsområdene.

Som del av universitetets ledergruppe skal dekan bidra til ledelse og tverrfaglig samarbeid på tvers av fakultet og avdelinger, innenfor utdanning, forskning, formidling og innovasjon.

Dekan skal legge til rette for og stimulere til høy kvalitet i utdanningene og gode forskningsmiljøer, samt inspirere og motivere studenter og ansatte til faglig utvikling. Hun eller han skal sørge for at de samlede ressurser brukes på en god og hensiktsmessig måte i samsvar med universitetets målsettinger, videreutvikle fakultetets strategi og initiere endringer som er nødvendige for gjennomføring av strategien.

Dekan er øverste leder for alle ansatte ved fakultetet og har direkte personalansvar for fakultetsdirektør og syv instituttledere. Til stillingen ligger også resultatansvar for studier, forskning og fakultetets økonomi. Dekan skal legge til rette for utvikling av eksternt finansiert virksomhet.

Nærmere informasjon om ansvarsområde og arbeidsoppgaver fremgår av generell stillingsbeskrivelse for dekaner ved UiS. Arbeidsspråket er norsk og engelsk.

Dekan ansettes på åremål for fire år fra 01.03.2022 med mulighet for ansettelse i totalt tre perioder.

Om fakultetet

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har over flere tiår bygget fagmiljøer og infrastruktur innen naturvitenskap og teknologi. Historisk startet oppbyggingen med ingeniørfag knyttet til olje og gass, men har nå utviklet seg til å dekke utdanning og forskning innenfor et bredt felt av ingeniørdisipliner og naturvitenskapelige fagområder. Naturvitenskap og teknologifag står i en særstilling i møtet med viktige samfunnsutfordringer, ikke minst innenfor bærekraft og fornybar energi. 

Naturvitenskapelige fagområder er sentrale i forhold til å frembringe nødvendig basiskunnskap og å utdanne mennesker med viktig omstillings-kompetanse. Teknologi- og ingeniørfagene er sentrale drivere for innovasjon og leverandører av kompetanse til et arbeidsliv i endring. Fakultetet vil posisjonere seg for å møte økt konkurranse og behovet for omstilling ved et fokus på nyskapning, tverrfaglig samarbeid og digitalisering.

I tråd med universitetets overordnede strategi, har fakultetet valgt å spisse satsingene ved å peke ut fem tematiske satsinger innenfor teknologi og naturvitenskap:

 • energi
 • havteknologi
 • helse og teknologi
 • digital teknologi

Fakultet tilbyr teknisk-naturvitenskapelige utdanninger på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og industrien i regionen har fakultetet etablert samarbeid om forskning. En rekke master- og doktorgradsoppgaver blir laget i samarbeid med industrien. Fakultetet har etablert forskningssamarbeid med universitet i USA og Europa, og har utviklet fagmiljø som er internasjonalt ledende. Fakultetet har om lag 2.800 studenter og ca 400 ansatte fordelt på fakultetsadministrasjonen, Institutt for data- og elektroteknikk, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Institutt for matematikk og fysikk, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, Institutt for energi- og petroleumsteknologi, Institutt for energiressurser og Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.

Les mer om fakultetet på våre nettsider.

Vi søker dekan som har:

 • en åpen og motiverende lederstil preget av integritet, samarbeid og nyskaping
 • relevant ledererfaring og erfaring med medvirkningsbaserte prosesser
 • vist prioriterings-, beslutnings- og gjennomføringsevne
 • evne til å bygge tillit og lede på tvers av institutt og fagmiljø
 • høy vitenskapelig kompetanse innenfor et relevant fagområde for fakultetet, fortrinnsvis på professornivå
 • erfaring fra undervisning, forskning og formidling på universitets-/høgskolenivå
 • tverrfaglig kompetanse og bred erfaring som er relevant for videre utvikling av fakultetet
 • vist evne til å bygge nettverk regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • god fremstillingsevne på norsk, eller et annet skandinavisk språk, og engelsk

Vi tilbyr:

 • sentral lederposisjon ved et universitet i positiv utvikling
 • dyktige og engasjerte medarbeidere i aktive fagmiljø
 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • en god mulighet til å være med å forme framtida gjennom utvikling av undervisning, forskning og formidling
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.500, kode 1474. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universiell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nesatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner i ledende stillinger og oppfordrer derfor kvinner til å søke. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til rektor Klaus Mohn, e-post klaus.mohn@uis.no, tlf 51 83 30 02, prorektor Merete Vadla Madland, e-post merete.v.madland@uis.no, tlf 51 83 22 53 eller til HR-direktør Halfdan Hagen, e-post halfdan.hagen@uis.no, tlf 51 83 30 08.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51 83 14 19, e-post: margot.treen@uis.no.

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen. 

Relevante vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.  Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Kontaktpersoner

Halfdan Hagen
HR-direktør
E-postadresse: halfdan.hagen@uis.no
Telefonnummer: 51 83 30 08
Klaus Mohn
Rektor
E-postadresse: klaus.mohn@uis.no
Telefonnummer: 51 83 30 02
Margot A.Treen
HR-rådgiver
E-postadresse: margot.treen@uis.no
Telefonnummer: +47 518 31 419
Merete Vadla Madland
Prorektor
Telefonnummer: 51 83 22 53

Hvem er Universitetet i Stavanger (UiS) ?

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. 

Universitetet ligg i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggjarar. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, nyskaping, formidling og museumsvirksomhet.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt - vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.