Byggeleder vedlikehold og oppmerking

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Som byggeleder vil dine arbeidsoppgaver i hovedsak være å:

 • delta i planlegging og forberedelse før utlysning av kontrakt
 • følge opp og styre gjennomføring av kontrakter mot entreprenør
 • koordinere bestilling og kvalitetssikre leveranse fra ekstern konsulent
 • rapportere og følge opp økonomi, kvalitet, fremdrift og HMS
 • lede byggemøter, skrive referater og håndtere avrop

Vi jobber på et vegnett med stor trafikkbelastning og det medfører at du må påregne en del nattarbeid og reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner

Vi krever at du har bachelor innen relevant fagområde eks.vis vegteknologi, drens og avløp. Vi kan se bort fra dette kravet hvis du har sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, og/eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stillingen setter krav til mobilitet og det kreves førerkort kl. B.

Videre ønsker vi at du har:

 • erfaring med prosjekteringsarbeid
 • nødvendig digital kompetanse og at du er komfortabel med bruk av elektroniske verktøy i arbeidshverdagen
 • god norsk fremstillingsevne både muntlig og skriftlig
 • kunnskap om arbeidsvarsling og faseplaner

Vi legger vekt på personlige egenskaper og ønsker blant annet at du:

 • er strukturert og kan jobbe selvstendig, men også i team
 • har evne til å ta initiativ og ansvar
 • leverer som avtalt
 • er fleksibel, har gode samarbeidsevner og vil bidra positivt inn i arbeidsmiljøet

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Om Drift og vedlikeholdsdivisjonen og seksjonen 

Noe av det viktigste vi gjør for samfunnet og miljøet er å ta vare på det vegnettet vi allerede har. I divisjon Drift og vedlikehold har vi ansvaret for løpende helårlig drift av riksvegene, inkludert ferjer. Vi vedlikeholder og utvikler vegnettet, og planlegger og gjennomfører utbedringsprosjekter. Drift og vedlikehold har rundt 890 medarbeidere over hele landet, og en årlig omsetning på om lag 15 milliarder kroner.

Seksjon Vedlikehold øst 2 er en av 6 seksjoner i avdeling Drift og vedlikehold øst og har som oppgave å utføre systematisk og strekningsvis vedlikehold langs riksvegnettet gjennom egne vedlikeholdskontrakter. Vi er til sammen 21 medarbeidere i seksjonen og vårt ansvarsområde geografisk er Oslo og nedre Viken (fra Hønefoss til Drammen og fra Gardemoen til Halden.)

Vår oppgaveportefølje inkluderer blant annet forsterkningsarbeid, asfaltering, oppmerking, vedlikehold av drens og avløp, rekkverk, støyskjermer og skilt. I tillegg jobber vi med fjellsikring og trafikksikkerhetstiltak.

Våre medarbeidere holder til i Oslo, Drammen og Moss. Kontorsted for stillingen er fortrinnsvis Oslo, men vi er fleksible på dette innenfor vårt ansvarsområde.

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonssjef Dagmar Hoyer på tlf. 92025001.

Kontaktpersoner

Dagmar Hoyer

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger