Byggeleder 

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. juni, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

E39 Ålgård - Hove prosjektet er en utvidelse av 4-feltsveg på strekningen Hove til sør for Ålgård, og skal  sikre god fremkommelighet og høy trafikksikkerhet med tunneler, bruer og vegbygging i dagen. Traseen skal så langt som mulig ivareta natur-, miljø-, kulturminne- og landbruks- og jordverninteressene i området.

Prosjektet har ledig stilling som byggeleder og søker etter en person med kompetanse fra oppfølging av entreprisekontrakter innen veibygging.

Byggelederstillingen innebærer ansvar for gjennomføring og oppfølging av utbyggingskontraktene.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag
 • Gjennomføring av anskaffelse av entreprenør for totalentreprise
 • Oppfølging av entreprenør med hensyn på SHA, YM, fremdrift, økonomi og kvalitet
 • Utarbeidelse av planer for å følge opp teknisk kvalitet og arbeidsledelse for fagressurser og kontrollingeniører
 • Lede byggemøter og andre relevante møter og referatføre disse
 • Følge opp entreprenørens leveranser av dokumentasjon
 • HMS koordinator

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum 3 års relevant utdanning fra universitet eller høgskole 
 • Minimum 3 års relevant praksis
 • Førerkort klasse B

For søkere med sterk og allsidig praksis fra aktuelle fagområder, samt gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi at den blir godkjend av NOKUT ( www.nokut.no).

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Dersom du ønsker du mer utfyllende opplysninger om stillingen og arbeidsoppgavene kan du kontakte kontakte prosjektleder Geir Strømstad mobil 488 99 798/ e-post geir.stromstad@vegvesen.no

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger