Bruplanlegger/ bruforvalter Vedlikehold øst 1

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Divisjon Drift og vedlikehold har ansvaret for å ivareta vegeierskapet på eksisterende riksveger inkludert ferjesamband, samt planlegge og gjennomføre mindre utbyggingsprosjekt. 

Seksjon Vedlikehold øst 1 har fagansvar for vedlikehold og forvaltning av eksisterende bruer samt bistår med drift, planlegging, prosjektering og bygging  av nye bruer i område øst som omfatter Innlandet, Oslo og Viken.

Forvaltningsansvaret omfatter ca. 1870 eksisterende riksvegbruer. Vi har i dag 12 medarbeidere som dekker alle fagområder tilknyttet brufaget. Vi deltar i hele vegens livsløp fra ide til planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold. Nå trenger vi å styrke vår kapasitet innen planlegging og forvaltning av bruer.

Vi søker en profesjonell samarbeidspartner som sikrer at bruprosjektene i vårt område er fremtidsrettede og at våre leveranser oppnår rett kvalitet i alle prosjektfaser. Du vil bidra til at våre bruprosjekter skaper anerkjennelse blant dyktige fagfolk.

Stillingen er lokalisert sammen med våre øvrige brumedarbeidere i Oslo, men vi kan være åpen for mulig annen plassering i vårt område. 

Arbeidsoppgaver

Din viktigste oppgave vil være å ivareta fagansvaret for bruer i våre prosjekter. Du må gjennomføre nødvendige prosesser og avklaringer i samarbeid med fagansvarlige innen andre relevante fagområder, mot prosjektledere, prosjekteier, og andre samarbeidspartnere.

Å sikre gode valg knyttet til bruer - både i planleggings-, utførelses- og driftsfasen - kan bli din nye jobb!

Aktuelle arbeidsoppgaver vil være:

 • bruplanlegging i alle faser, enten i egenregi eller ved å styre og følge opp rådgiver
 • bruprosjektering for nye bruer, eksisterende bruer og bruvedlikehold
 • spesialinspeksjon og forvaltning av bruer
 • deltagelse i utviklingsprosjekter
 • bidra til utvikling av håndbøker og regelverk
Kvalifikasjoner/Hvem er du?

Mastergrad innenfor konstruksjonsteknikk, og minimum 3 års relevant erfaring fra bruprosjektering. Det er ønskelig med BIM-kompetanse for prosjektering av bruer i betong, stål og tre. 

Hvis du har sterk og lengre relevant erfaring fra fagområdet og/eller relevant etterutdanning samt gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Det kreves førerkort kl. B. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Vi vil også legge vekt på at du er: 

 • en ansvarsbevist og lojal medarbeider
 • en som tar initiativ og tenker helhetlig
 • en som evner å jobbe selvstendig og er bevisst din rolle
 • en som deler kompetanse og er god på samhandling med andre
 • en lagspiller som støtter dine kolleger på en konstruktiv måte
 • en positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet
Vi tilbyr:
 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk
Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonssjef Gunnar Eiterjord, mobil 91877089

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger