Brenner du for å skape et klimarobust samfunn?

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi er på jakt etter en god lagspiller innenfor overvann og urbanhydrologi.

NVE fikk et nasjonalt ansvar for å bistå kommunene med å forebygge overvannsskade i 2019. Vi jobber nå med et urbanhydrologisk kunnskapsgrunnlag som skal spisses til å veilede kommunene i deres arealplanlegging. NVEs kunnskapsgrunnlag bygger på et tett samarbeid med private aktører, kommuner og forskningsinstitusjoner. Vi samler inn data fra egne urbanhydrologiske målestasjoner, analyserer og frembringer ny kunnskap. Til dette arbeidet har vi fått ekstra ressurser til en nyopprettet fast stilling.

Vi ønsker oss en dyktig ingeniør/sivilingeniør/naturviter med praktisk erfaring innen hydraulikk og lokale overvannstiltak. Vi ser gjerne at du trives med både faglige dypdykk og tverrfaglig samarbeid.

Du vil bruke kompetansen din til å utarbeide veiledningsmateriell om overvannshåndtering til norske kommuner. Målgruppen er bredt sammensatt faglig. Det er derfor viktig at du evner å kommunisere tekniske problemstillinger og løsninger på en lettfattelig og pedagogisk måte.

Vår seksjon skal være faglig ekspertise i våre ansvarsområder, og tilstreber å delta i forum både nasjonalt og internasjonalt for å holde oss oppdatert. Vi er opptatt av å dele vår kunnskap. Du må derfor forvente utstrakt utadrettet bistand og veiledning, både direkte mot kommunene og i form av foredrag og kurs. Du vil derfor få en viktig rolle i arbeidet med å sikre samfunnet mot overvannsflom. Det er ledig en fast stilling og et vikariat på 6 måneder med mulighet for forlengelse.Seksjon for flom, overvann og miljø tilbyr kunnskapsbasert forvaltningsstøtte innenfor sine fagområder til skred- og vassdragsavdelingen. Vi koordinerer og styrer også en rekke prosesser på tvers av NVE-organisasjonen. Seksjonens ansatte samarbeider tett med blant annet hydrologisk avdeling, og deltar i en rekke oppgaver innenfor FOU-prosjekter, formidling, veiledning og kartlegging.

NVEs arbeid med overvann er ut 2022 organisert gjennom et prosjekt eiet av hydrologisk avdeling og skred- og vassdragsavdelingen i fellesskap. Prosjektledelsen sitter i vår seksjon. Prosjektets formål er å sikre god faglig koordinering, og forberede grunnen for overvann som permanent forvaltningsoppgave i NVE.Seksjonens medarbeidere er fordelt på kontorstedene Narvik, Trondheim, Hamar og Tønsberg, i tillegg til hovedkontoret i Oslo. Vi ønsker primært å styrke det eksisterende hydraulikkmiljøet i Oslo, men oppfordrer også kandidater med annet kontorønske som førstevalg til å sende søknad. 

Arbeidsoppgaver

 • Være intern fagressurs innen VA-teknikk/hydraulikk og lokale overvannstiltak. 
 • Nettverksbygging, både internt og nasjonalt.
 • Delta i tverrfaglige FoU-oppgaver i samarbeid med egen organisasjon og andre private og offentlige etater.
 • Bistå arbeidet med å utvikle nasjonalt veiledningsmateriell om overvannshåndtering og klimatilpasning i arealplanlegging.
 • Arrangere og holde kurs, workshops og foredrag.
 • Jobben vil innebære en del reisevirksomhet.

Ønskede kvalifikasjoner

Krav:

 • Sivilingeniør/M.Sc/landskapsarkitekt. innenfor vann- og avløpsteknikk, hydrologi, vassdragsteknikk eller annet fagområde med hydraulikk i fagkretsen.
 • Lang relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse.
 • Erfaring med hydrauliske modellering og prosjektering.
 • Erfaring med planlegging og prosjektering av lokale overvannstiltak.
 • Du må beherske norsk, svensk eller dansk godt, både skriftlig og muntlig.
 • Fysikk til å kunne ferdes i terrenget.
 • Førerkort klasse B.

Ønskelig/fordelaktig:

 • Erfaring med skripting/koding i R, Python, Julia eller tilsvarende høynivåspråk.
 • Kjennskap til AI-modellering.

Personlige egenskaper

 • Du er faglig engasjert, ser muligheter og tar initiativ.
 • Du trives med en kombinasjon av arbeid ute i felt og på kontor.
 • Du har evne til å arbeide selvstendig, effektivt og løsningsorientert.
 • Du liker å samarbeide med andre.
 • Du er fleksibel og innstilt på å yte ekstra ved behov.

Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

 • Stillingen gir betydelig mulighet for personlig og faglig utvikling.
 • Du får mulighet til å bidra til et tryggere samfunn i fremtidens klima.
 • Vår seksjon har et sterkt tverrfaglig miljø. Vi bygger en kunnskapsorganisasjon, hvor dine kolleger er fageksperter innen miljø, GIS, overvann og flom.
 • I NVE er det et mål å arbeide på tvers av enheter. Du vil derfor utvikle fagområdet sammen med dyktige kolleger i andre seksjoner og avdelinger.
 • Du vil få stor kontaktflate, både internt og eksternt.
 • Kontorsted Oslo har flotte lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken.
 • Treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag, og trening i arbeidstiden.
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk.
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid).
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser.
 • Årslønn innenfor spennet kr 500 000 – 850 000 i stillingskode (1085/1087/1181/1408/1434/1364) avdelings/over/senioringeniør/førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på  Arbeidsgiverportalen.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentligesøkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt tilfølge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring. Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk avkandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).   

Kontaktpersoner

Christina Wachter
HR-kontakt
Telefonnummer: +47 920 65 215
Kari Svelle Reigstad
Seksjonssjef
Telefonnummer: +47 916 26 268
Rune Bratlie
Prosjektleder
Telefonnummer: +47 473 90 935

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger