Bli teknisk byggeleder for prosjekt E16 Sandvika-Skaret

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Nå har du sjansen til å arbeide som teknisk byggeleder i et profesjonelt utbyggingsmiljø.

Statens vegvesen bygger 4-felts motorveg på E16 mellom Sandvika og Skaret. Prosjektet er godt i gang med bygging av strekningen mellom Sandvika og Vøyenenga, et krevende og spennende prosjekt. Vi skal nå i gang med utarbeidelse av byggeplan for neste strekning fra Bjørum til Skaret.

Ny strekning fra Bjørum til Skaret har en anslått kostnad på ca. 4 mrd og med byggestart i 2018. Strekningen er 8,4km lang, hvor halvparten er tunnelanlegg. I tillegg inngår flere bruer, skjæringer, planskilte kryssområder og et stort massedeponi. Den nye veien skal bygges i et terreng med utfordrende grunnforhold og nærhet til viktige vassdrag.

Kontorsted er i Sandvika i Bærum kommune. 

 

Arbeidsoppgaver byggeleder

Vi søker en teknisk byggeleder innen massehåndtering/massedeponi, veg og VA på en stor utførelsesentreprise. På strekningen mellom Bjørum og Skaret skal det til sammen tas ut omtrent 3 millioner m3 steinmasser. Det er regulert inn et stort deponi i Nordlandsdalen på Skaret, hvor store deler av disse massene skal deponeres. 

Som teknisk byggeleder vil du få ansvar for håndtering av disse massene og oppbygging av deponiet, i tillegg til ansvaret innenfor veg og VA på entreprisen. God faglig tyngde fra byggeledelse er en forutsetning, men det er også viktig at du har erfaring innenfor fagområdene massehåndtering, veg og VA. 

 

Du skal: 

 • Rapportere til, og ha tett samarbeid med, byggeleder
 • Bistå prosjekteringsleder med å utarbeide byggeplan og konkurransegrunnlag
 • Delta i byggemøter og andre kontraktsmøter
 • Ha arbeidslederansvar for kontrollingeniører
 • Teknisk og økonomisk oppfølging av kontrakt med entreprenør
 • Bidra med å ivareta HMS
 • Behandle tekniske avklaringer
 • Følge opp framdrift og kontrollplaner

 

Kvalifikasjonskrav

Du bør ha vært byggeleder eller teknisk byggeleder for et stort bygg- eller anleggsprosjekt. I tillegg må du ha erfaring fra fagområdene massehåndtering, veg og VA. Det er også en fordel å ha erfaring fra tunnelbygging nær høytrafikkert veg, og god kontraktforståelse.

Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min 3 år. Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.

Dette vil vi også legge vekt på Vi ønsker at du har evne til å ta raske beslutninger og vet når beslutningene må forankres i organisasjonen. Du skal kunne jobbe med komplekse sammenhenger i et tidvis hektisk miljø. Det vil også bli lagt vekt på god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Det forutsettes førerkort for motorvogn klasse B. Arbeidsspråket er norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no ).

Stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid. 

 

Vi tilbyr også disse godene

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf. Offl.§25. Du vil i så fall bli varslet om dette.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger