Bli bruplanlegger i Region øst

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bruseksjonen bidrar til å skape framtidas infrastruktur!

Bruseksjonen i Statens vegvesen Region øst har fagansvar for planlegging, prosjektering og bygging av nye bruer, og forvaltningsansvar for eksisterende brumasse. Forvaltningsansvaret omfatter ca. 4000 riks– og fylkesvegbruer i Region øst. Bruseksjonen er i dag ca. 40 medarbeidere som dekker alle fagområder tilknyttet brufaget. Vi deltar i hele bruas livsløp fra ide til planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold.

Vi søker en erfaren medarbeider til vårt brumiljø på Hamar. Du er en profesjonell samarbeidspartner som sikrer at bruprosjektene i regionen er fremtidsrettede og at våre leveranser oppnår rett kvalitet i alle prosjektfaser. Du vil bidra til at våre bruprosjekter skaper anerkjennelse blant dyktige fagfolk.

 

Arbeidsoppgaver

Din viktigste oppgave vil være å ivareta fagansvaret for bruer i våre prosjekter. Du må gjennomføre nødvendige prosesser og avklaringer i samarbeid med fagansvarlige innen andre relevante fagområder, mot prosjektledere, prosjekteier, og andre samarbeidspartnere.

Aktuelle arbeidsoppgaver vil være:

 • Bruplanlegging i alle faser, enten i egenregi eller ved å styre og følge opp rådgiver
 • Bruprosjektering for nye bruer, eksisterende bruer og bruvedlikehold
 • Teknisk byggeledelse inkludert utarbeidelse av kontrakter
 • Saksbehandling knyttet til eksterne bruprosjekter
 • Spesialinspeksjon av bruer
 • Deltagelse i utviklingsprosjekter
 • Bidra til utvikling av håndbøker og regelverk

Å sikre gode valg knyttet til bruer - både i planleggings-, utførelses- og driftsfasen - kan bli din nye jobb!

 

Kvalifikasjonskrav

Mastergrad innenfor konstruksjonsteknikk, og minimum 5 års relevant erfaring fra bruprosjektering. Det er ønskelig med BIM-kompetanse for prosjektering av bruer i betong, stål og tre. 

Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no ).

Det kreves førerkort for bil i klasse B. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Du må kommunisere godt på norsk, både skriftlig og muntlig.

 

Dette vil vi også legge vekt på

Vi vektlegger at du er ansvarsbevisst og lojal, tar initiativ og tenker helhetlig. Du er bevisst din rolle, deler din kompetanse og du evner å samhandle godt med andre. Du er en «lagspiller» som utfordrer og støtter dine kolleger på en konstruktiv måte. Vi vektlegger også at du evner å jobbe selvstendig, og at du er en positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet.

 

Stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid. 

Vi tilbyr også disse godene:

 • Introduksjonsprogram
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. 

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf.Offl. § 25.  Du vil i så fall bli varslet.

Kontaktpersoner

Jon Henning Prestegarden
Telefonnummer: (+47) 61 27 13 46

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger