Beredskapsrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Drift og vedlikehold nord består av ca 85 medarbeidere fordelt på stab og fem seksjoner.  Avdelingen har hovedkontor i Bodø, men vi er lokalisert på mange av våre kontorsteder i Nord-Norge.

Vi har nå ledig stilling som beredskapsrådgiver i avdelingsdirektørens stab med kontorsted Bodø eller Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Et sikkert og forutsigbart framkommelig riksvegnett er av avgjørende betydning for de nordnorske lokalsamfunnene. Som beredskapsrådgiver vil du ha en sentral rolle i samordning av vårt beredskapsarbeid, både med hensyn til proaktiv forebygging og reaktiv håndtering av hendelser. I dette ligger blant annet:

 • Koordinere og bistå avdelingens ledelse til å følge opp arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i geografisk område Nordland, Troms- og Finnmark.
 • Fast medlem av avdelingens beredskapsstab, som også innebærer loggføring og evaluering av hendelser i etterkant.
 • Være pådriver for at vegROS-analyser i avdelingen blir utarbeidet og videreutviklet.
 • Bidra inn i arbeid med fylkes- og kommunale ROS-analyser.
 • Ajourholde avdelingens beredskapsplaner, beredskapslister og ulike varslingslister i etatens beredskapsverktøy VegCIM.
 • Være fast stedfortreder for avdelingsdirektøren i Statsforvalterens beredskapsutvalg (Nordland og Troms & Finnmark), samt LRS Nordland.
 • Være rådgiver og pådriver for øvelser i avdelingen, samt ajourhold av øvelseskalender i VegCIM.
 • Kontaktperson i avdelingen for militære øvelser og andre eksterne, sivile øvelser.
 • Videreutvikle bruken av nødnett i avdelingen.
 • Være en del av beredskapsnettverket i Divisjon Drift og vedlikehold, samt samarbeide med beredskapsmiljø i de øvrige divisjonene i etaten.
 • Ha ansvar for avdelingens rapportering ved akutte hendelser samt hendelser som pågår over tid (f.eks. pandemi).
 • Øvrige arbeidsoppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde kan også bli tillagt stillingen ut fra behov og interessefelt til medarbeider.

I tillegg til trafikkulykker er det de store naturskapte hendelsene, samt årlige militære øvelser som har mest fokus i beredskapsarbeidet.

Om deg

Du har minimum 3-årig utdanning fra universitet eller høgskole innen risikostyring, beredskap og sikkerhet. Vi ønsker at du har relevant erfaring fra fagområdet. Vi vektlegger kompetanse innen forebyggende samfunnssikkerhet og beredskap, og det er ønskelig med god kunnskap om relevant lovverk knyttet til offentlig forvaltning, samfunnssikkerhet og beredskap. Statens vegvesen blir stadig mer datadrevet, og det er derfor også ønskelig med god digital kompetanse. 

For søkere med sterk og allsidig praksis fra aktuelle fagområder og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes

Det forutsettes at du har sikkerhetsklarering eller at dette kan gis. Søkere må inneha førerkort kl.B.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det vil også bli vektlagt at du:

 • har god vurderingsevne og kan tenke analytisk
 • har god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk. Engelskkunnskaper er også en fordel, med tanke på samhandling med naboland
 • har evne til å ta initiativ og kan jobbe selvstendig
 • har god evne til samarbeid og kommunikasjon med andre
 • har evne til å holde hodet kaldt og tenke klart i opphetede situasjoner

Arbeidsoppgavene dekker hele spekteret fra detaljnivået til helhetsperspektivet. Vi ser etter deg som ser de rette tingene, og som evner å ta initiativ både til å løse rutineoppgavene og til å etablere rutiner for å kunne jobbe smartere.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med:

 • avdelingsdirektør Tore Lysberg, tlf +47 913 45 738 (tore.lysberg@vegvesen.no)
 • beredskapsrådgiver Kjell Skjerve, tlf +47 911 54 255 (kjell.skjerve@vegvesen.no)

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger