Avd.leiar Byggjesak og regulering

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. desember, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsområde:

Stillinga som er knytt til Teknisk etat, har fag- og personalansvar for avd. byggjesak og regulering der hovudarbeidsoppgåvene vil vere:

 • Sakshandsaming etter plan- og bygningslova med tilhøyrande forskrifter.
 • Detalje- og områderegulering 
 • Fremje saker til politisk behandling, og presentere dei i møte.

Kvalifikasjonar for stillinga:

 • Ynskjeleg bakgrunn er byggingeniør, arkitekt, jurist eller anna relevant utdanning på bachelor nivå eller høgare.
 • Personlege føresetnader, god munnleg og skriftleg framstillingsevne og relevant praksis vert vektlagd
 • All sakshandsaming og dialog internt og eksternt skjer via digitale verkty som krev gode datakunnskapar

Vi kan tilby:

 • Variert og utfordrande arbeid i eit positivt miljø
 • God pensjonsons- og forsikringsordning
 • Hjelpsam med bustad

For stillinga gjeld:

 • Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement
 • Lønn etter tariff

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)

Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden.

Kontaktpersoner

Jan Bakke Flore
Kommunalsjef
Telefonnummer: 977 38 949