Avdelingsingeniør tekniske tjenester

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingen som avdelingsleder bygg i fast stilling i enhet tekniske tjenester kan bli ledig etter intern rokkering:

Stillingen har i dag følgende ansvarsområder som inkluderer både drift og forvaltning:

  • Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg, kommunale utleieboliger og idrettsanlegg. 
  • Utleie av kommunale leiligheter, samt kommunale offentlige bygg og utomhusarealer.
  • Mindre byggeprosjekt
  • Ledelse av avdelingens medarbeidere, herunder driftspersonell og renholdere.

Stillingen er tillagt nødvendig saksbehandling, økonomistyring og informasjonsarbeid (herunder bruk av kommunens hjemmeside) og bruk av kommunens plansystemer og dataverktøy. 

Det søkes etter person som har utdannelse fra minimum ingeniørhøgskole eller tilsvarende innenfor bygg.

Det legges vekt på relevant erfaring, herunder ledelse.

Den som tilsettes må disponere egen bil for bruk i tjenesten.

Den som får stillingen skal delta i helkontinuerlig vaktordning/byggvakt som dekker Tekniske tjenesters ansvarsområder innenfor byggavdelingen.  

Endring i arbeids- og ansvarsområder kan bli aktuelt.

Personlige egenskaper og egnethet vil bli tillagt stor vekt, og vi ønsker en medarbeider som har evne og vilje til å lede, forvalte og utvikle ordninger og anlegg i tråd med gjeldende rammevilkår.

Bekreftede attester og vitnemål vil kun bli forlangt ved et evt. intervju eller før ansettelse. 

Stillingen som Avdelingsleder samferdsel kan bli ledig dersom intern rokkering ikke foretas: 

Stillingen har i dag følgende ansvarsområder som inkluderer både drift og nyanlegg:

  • Samferdsel (kommunale veger, park.plasser og gatelys)
  • Slamtømming

Stillingen er tillagt nødvendig saksbehandling, informasjonsarbeid (herunder bruk av kommunens hjemmeside) og bruk av kommunens plansystemer og dataverktøy. 

Det søkes etter person som har utdannelse fra minimum ingeniørhøgskole eller tilsvarende innenfor Veg/VA-området.

Det legges vekt på relevant erfaring.

Den som tilsettes må disponere egen bil for bruk i tjenesten.

Den som får stillingen skal delta i helkontinuerlig vaktordning/Teknisk vakt som dekker Tekniske tjenesters ansvarsområder innenfor samferdsel, vann- og avløp samt avfall.  

Endring i arbeids- og ansvarsområder kan bli aktuelt.

Personlige egenskaper og egnethet vil bli tillagt stor vekt, og vi ønsker en medarbeider som har evne og vilje til å forvalte og utvikle ordninger og anlegg i tråd med gjeldende rammevilkår.

Lønn fastsettes etter avtale, øvrige ansettelsesforhold etter gjeldende lover og regler.  Kommunen har pensjonsavtale i KLP.

 

Spørsmål om stillingene, og om Tekniske tjenesters virksomhet, kan rettes til enhetsleder Thorleif Jacobsen tlf. 72 40 16 43.

For å komme i betraktning må eget skjema som ligger på våre nettsider www.oppdal.kommune.no fylles ut.

Vi ber om at det kommer tydelig fram i søknaden om det søkes på begge eller en av stillingene.

 

Søknadsfrist 22.mai 2018

 

Kontaktpersoner

Thorleif Jacobsen
enhetsleder
Telefonnummer: 72 40 16 43