Avdelingsdirektør - Nettverksoperasjoner

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenesten er underlagt Forsvarsdepartementet og er en del av Forsvaret.

Sjef Etterretningstjenesten rapporterer direkte til Forsvarssjefen.

Etterretningstjenestens hovedoppgave er å fremskaffe etterretninger for å varsle om ytre trusler mot Norge, gi beslutningsgrunnlag innen forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitiske spørsmål samt sørge for etterretningsstøtte til Forsvarets operasjoner.

Etterretningstjenesten har det overordnede nasjonale ansvaret for nettverks- og andre etterretningsoperasjoner rettet mot utenlandske trusselaktører.

Vi søker nå etter avdelingsdirektør til avdeling for nettverksoperasjoner.

Du vil som avdelingsdirektør være instrumentell i utformingen av morgendagens Etterretningstjeneste, i en tid hvor fokuset på avdelingens ansvarsområde aldri har vært viktigere. For en oppdatert situasjonsforståelse knyttet til etterretning i det digitale rom kan interesserte kandidater finne mer informasjon i vår årlige trusselvurderingen «FOKUS» hvor vi gir vår analyse av status og forventet utvikling innenfor tematiske og geografiske områder som vi vurderer som særlig relevant for norsk sikkerhet og nasjonale interesser.

Du vil i stillingen inngå i en ledergruppe hvor du må representere fagene avdelingen dekker og være i stand til å gi gode faglige råd innen saker som kan være samfunnspolitisk og teknologisk utfordrende. Det vil være sentralt at du kan vise til resultater basert på gode samarbeidsevner og at du er lagspilleren som bidrar til å bygge en god ledergruppe.

Du vil i stillingen lede en gruppe ledere og spesialister innen cybersikkerhet, sårbarhetsforståelse og teknologiutvikling innen cyberdomenet, hvor din evne til å utvikle lederne, avdelingen og fagfeltet direkte påvirker tjenestens evne til å verne Norge og våre verdier.

Mer informasjon om stillingen vil bli gitt underveis til kandidatene som går videre i prosessen.

Arbeidsoppgaver

Din hovedoppgave vil være å lede den totale virksomheten i avdelingen, med særskilt fokus på helhetlig langsiktig planlegging og videreutvikling, forvalting av bi- og multilaterale avtaler, samt effektiv ressursutnyttelse i og på tvers av avdelinger i E-tjenesten.

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Relevant ledererfaring med personalledelse
 • Erfaring fra etterretning eller tilgrensende områder innen kommunikasjonsteknologi, cyber, eller tilsvarende
 • Utdanning på Masternivå/tilsvarende. Lang, relevant erfaring/utvist realkompetanse innen fagfeltet kan kompensere for manglende formell utdanning ut over bachelornivå

Det er ønskelig med:

 • Utdanning fra Forsvarets høgskole eller tilsvarende militær høyskole
 • Utdanning innen etterretning
 • Administrativ / økonomisk utdanning
 • Kunnskap om og innsikt i NATOs virksomhet
 • Erfaring i prosjektledelse og økonomistyring
 • Erfaring fra organisasjonsutvikling

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • Meget gode engelskkunnskaper
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt

Personlige egenskaper

 • Helhetsorientert: Evne og vilje til å sette seg inn i organisasjonens organisasjon, rolle og virke
 • Endringsorientert: Omstillingsdyktig og læringsvillig
 • Samarbeidsorientert: Fellesskapsorientert, engasjerende, bidragsytende samt kommuniserer konstruktivt
 • Medarbeiderorientert: Evner å støtte, utvikle og motivere egne ansatte
 • Resultatorientert: Forstår viktigheten av tydelig og god kommunikasjon og formidling av krav og forventninger. Forstår viktigheten av engasjement og motivasjon, og evner å fatte beslutninger innen eget ansvarsområde
 • Fremstillingsevne: God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Stilling: Avdelingsdirektør (kode 1060)
 • Lønn: Ltr. 86-89 / kr. 967.400 – 1.042.400, samt lederlønn etter avtale. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: 23 09 42 76

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger