Avdelingsdirektør Ferje

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Divisjonene i Statens vegvesen har det operativt utførende ansvaret for etatens fagområder. Divisjon Drift og vedlikehold ble opprettet 01.01.2020 og har ansvar for å ivareta vegeierskapet på eksisterende riksveger inkludert riksvegferjestrekninger, samt å gjennomføre mindre tiltak og utbyggingsprosjekter. I 2021 omsatte divisjonens 890 medarbeidere nesten for 14 milliarder kroner til trafikksikkerhet og fremkommelighet til beste for kunder og samfunnet. 

Operativt er divisjonen delt inn i fem geografiske drift- og vedlikeholdsområder, fagressursavdeling, laboratorie- og grunnboringsavdeling og ferjeavdeling.

Den maritime næring har hatt en betydelig omstilling til det grønne skiftet, og ferjenæringen har ligget i front av dette. Statens vegvesen har som stor innkjøper av fergetjenester en viktig rolle for å drive dette arbeidet fremover, og videre inn i ytterligere innovasjon og teknologiutvikling – også utover det grønne skiftet.

Ferjeavdelingens viktigste oppdrag er å levere gode kundetjenester i et sammenhengende transportsystem, gjennom anskaffelse og oppfølging av kontrakter for drift av riksvegferjesamband i hele landet. Anskaffelsen er et verktøy for å sikre videre utvikling av et fremtidsrettet, sikkert, effektivt og miljøvennlig riksvegferjetilbud med egnet infrastruktur - til riktig pris. For å kunne bruke anskaffelsen effektivt og fremtidsrettet for å gi god kundeverdi nå og fremover kreves utstrakt kontakt med andre offentlige aktører, interesseorganisasjoner, og ikke minst med kundene og den maritime bransjen.

Ferjeavdelingen skal også utføre forvaltningsoppgaver for riksvegferjedriften, ivareta etatens rolle som saksforberedende organ for Samferdselsdepartementet, og følge opp Sentral tjenesteleverandør som håndterer det meste av billetteringstransaksjonene i riks- og fylkesvegferjedriften.

Arbeidsoppgaver

Avdelingsdirektør har personal-, budsjett- og resultatansvar, og skal utvikle og lede en avdeling med 19 medarbeidere som har sitt arbeidssted ved ulike kontorer i landet.

Viktige arbeidsoppgaver vil være:

 • engasjere, motivere og inkludere medarbeidere, bygge et sterkt lag
 • forbedringsarbeid, også med bruk av nye digitale verktøy og løsninger
 • ha et overordnet, langsiktig og strategisk fokus
 • kontrakt- og markedsutvikling
 • etablere gode relasjoner og være tett på bransjen
 • kompetanseutvikling og faglig støtte til avdelingen
 • legge til rette for samhandling og samarbeid på tvers av avdelinger internt

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere teknisk, økonomisk eller juridisk utdannelse, gjerne på masternivå. Lang relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for manglende formell utdanning
 • ledererfaring med personal- og resultatansvar
 • erfaring med anskaffelser og noe kontraktkompetanse er ønskelig
 • god digital forståelse, gjerne erfaring fra teknologidrevne endringsprosesser
 • erfaring fra aktuelle fagområder er ønskelig
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel

Søkere må kunne sikkerhetsklareres etter sikkerhetslovens bestemmelser.

For stillingen vil god innsikt i strategisk analysearbeid, samt erfaring fra å lede omstillings- endrings- og utviklingsprosesser vil være nyttig og verdifullt. Klar, tydelig og presis kommunikasjon er viktig, og gode evner til samhandling, evne til å se løsninger - og ha handlekraft er en fordel. Vi ønsker også at vår nye avdelingsdirektør har bred samfunnsmessig kunnskap, fortrinnsvis innen divisjonens ansvarsområde.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Vi tilbyr:

 • utfordrende og spennende oppgaver i en samfunnsviktig virksomhet i utvikling
 • lederutviklingsprogram, muligheter til faglig og personlig
 • gode ordninger for pensjon, forsikring og lån

Lønn avtales nærmere i samsvar med Statens Vegvesen sin lønnspolitikk.

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til partner i Capus Erling Lampe på tlf. +47 991 60 110. 

Kontaktpersoner

Erling Lampe
Partner i Capus
Telefonnummer: +47 991 60 110

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger