Arealplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Gjøvik har store ambisjoner for sitt arbeid innenfor samfunnutvikling og preges av stor aktivitet både innen offentlig og privat sektor. Det er særlig fokus på byutvikling, og man står ovenfor utfordrende og spennende plan- og utbyggingsoppgaver innenfor samferdsel, byutviklingsprosjekter med mer. I kommuneplanens arealdel (2014) er det avsatt betydelige utbyggingsarealer og gitt klare målsettinger for utvikling. Arbeidet med revisjon av kommuneplanen sluttføres i 2018.

Tjenesteområdet Arealplan består av 9 medarbeidere, og er del av et spennende fagmiljø med dyktige fagpersoner og høy kompetanse. Tjenesten inngår i sektor for Samfunnsutvikling, og har ansvaret for kommunens arealplanlegging, behandling av private planforslag, forvaltning av kommunens planarkiv, og for øvrig ulike oppgaver knyttet til by- og stedsutvikling. Av sentrale arbeidsoppgaver framover kan nevnes sentrumsplan for Gjøvik by, stedutviklingsplaner, boligplan, areal- og transportplanlegging (ATP) for Gjøvik by m.m. Sistnevnte utgjør et pionerarbeid i et forpliktende samarbeid med Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune og Byen Vår Gjøvik. 

Fra 1.1.2016 ble Gjøvik universitetsby med NTNU i Gjøvik. Dette øker satsingen på campusutvikling med blant annet utbygging av nye studentboliger. Arealplan har ansvaret for og deltar sentralt i flere av oppgavene knyttet til denne utviklingen.

Det blir ledig 100 % fast stilling som arealplanlegger hos oss, og vi søker derfor etter en engasjert og dyktig medarbeider som ønsker å være med på utviklingen i Gjøvik kommune og bidra til å nå kommunens mål om å "bli mer by".

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling og plan og utviklingsarbeid for å følge opp kommunens mål om at: 
 • Gjøvik skal bli "mer by", og være et attraktivt regionsenter og kommune.
 • Gjøvik skal bli en ledende miljø- og klimakommune.
 • By- og arealplanlegging med utarbeiding av egne planer og behandling av private planforslag. Autocad, Novapoint og WinMap er kommunens dataverktøy for planlegging. 
 • Prosjekt- og prosessledelse/-deltakelse.
 • Kontakt med publikum, næringsliv og folkevalgte gjennom ulike arbeidsoppgaver og saksbehandling.
 • Tett samarbeid med øvrig kommuneadministrasjon og offentlig forvaltning for øvrig.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning som arealplanlegger, fysisk planlegger o.l. på mastergradsnivå fra universitet eller høgskole.
 • Relevant erfaring fra fysisk planlegging, saksbehandling og forvaltning av plan- og bygningsloven. Gjerne med erfaring fra byplanlegging. Nyutdannede vil bli vurdert, men erfaring vektlegges.
 • Gode kommunikasjonsevner (herunder god muntlig og skriftlig framstilling), god serviceinnstilling og kunnskap om IKT og GIS.
 • Prosjektledererfaring og evne til å jobbe tverrfaglig.

Personlige egenskaper som engasjement, løsningsorientering, god arbeidskapasitet, fleksibilitet, gode samarbeidsevner og godt humør. Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby

 • Faglig utfordrende og spennende arbeidsoppgaver innenfor et område med høy aktivitet og en by og kommune i utvikling.
 • Stor grad av selvstendighet og et godt kollegialt og tverrfaglig miljø.
 • Fleksibel arbeidstidsordning.
 • Lønn etter avtale med gode kommunale forsikrings- og pensjonsordninger.

Unntatt offentlighet

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. 

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.

Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt.intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Kontaktpersoner

Lars Engelien
Plansjef
Telefonnummer: (+47) 611 89 750

Hvem er Gjøvik kommune?

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum.

Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring. 

Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med en visjon om å være en motor for vekst og utvikling i Innlandet. Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.