Arealplanleggar

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Til utfordrande og varierte arbeidsoppgåver i Forsvarsbygg, søker vi etter ein arealplanleggar. Arealplanleggaren saksbehandlar sivile planer som nabovarslar, reguleringsplan, kartforretningar etc., i etablert samarbeid med Forsvaret. Dette for å sikre at operative krav og krav til gjennomføring av Forsvaret si virksomheit blir ivareteken.

Arealplanleggaren tilhøyrer ei avdeling som har ansvar for å ta vare på eigarrelaterte forpliktelsar og forvaltningsoppgåver.Avdelinga har ansvar for verdibevarande prosessar, gjennomføring av regionen sin vedlikehaldsplan og å ta vare på avdelinga sine krav og interessar i investeringsprosjekter.

Stillinga har ansvarsområde i heile regionen, og kontorstad vil vere Jørstadmoen, Terningmoen eller Rena. Noko reisevirksomheit må påreknast. Forsvarsbygg ligg under vilkåra i Offentlighetsloven – jamfør særleg Offentlighetsloven § 25.

Les meir om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no

Arbeidsoppgaver

 • Halde oversikt over Forsvaret sitt arealbruksbehov for å kunne ivareta dette opp mot offentlege planmyndigheiter
 • Avdekke endringar i sivile arealplanar samt fysiske tiltak som berører Forsvaret sitt arealbruk
 • Saksbehandle innkomne arealplanar (reguleringsplanar og nabovarslar)
 • Kommunisere med planmyndigheiter og tiltakshavarar for formalisering og avklaring av arealbruken
 • Saksbehandling av sivile reguleringsplanar i samarbeid med arealplanleggar sentralt i Forsvarsbygg

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning frå universitet eller høgskule
 • Ønskeleg med relevant erfaring innan arealplanleggjing
 • Førarkort kl. B 
 • Gode datakunnskapar
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne 
 • Kandidaten må kunne bli tryggingsklarert opp til Hemmeleg og NATO Secret

Personlige egenskaper

 • Sjølvstendig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar
 • Strukturert
 • Initiativrik

Vi tilbyr

 • Lønn som overingeniør 1087/overarkitekt 1094/seniorrådgjevar 1364 i lønsspenn kr 573 100 - 640 200 (lønstrinn 64-70) i samsvar med Statens lønsregulativ
 • Ein utfordrande jobb i eit godt arbeidsmiljø
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Bedriftshelseteneste
 • Gode velferdsordningar
 • Tilgang til militært treningssenter på fritida

Kontaktpersoner

Heidi Skjæret Pedersen
Leiar fag og prosjekt
Telefonnummer: 48153002
Oddbjørn Hagen
Telefonnummer: 414 76 623

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger