Analyse av missiler, kjernevåpen og våpenteknologi

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. juni, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Din hovedoppgave vil være å analysere, bearbeide, vurdere og rapportere om sentrale trusselaktørers kapasiteter, utvikling og bruk av missiler, kjernevåpen og våpenteknologi. Fagfeltet er i en rivende teknologisk utvikling og dekker avanserte hypersoniske systemer og nye kategorier kjernevåpen. Dyp teknologisk forståelse av fagfeltet er avgjørende for å støtte militære og sikkerhetspolitiske beslutningstakere.

Du vil jobbe tverrfaglig i et sterkt teknologisk fagmiljø.  Vi tilbyr spennende oppgaver preget av samarbeid og gjensidig støtte. Vi håndterer krevende oppdrag og har store krav til kvalitet, leveranse og omstillingsevne. 

Arbeidsoppgaver

 • Analysere, bearbeide, vurdere, rapportere og formidle etterretninger til nasjonale beslutningstakere
 • Utvikle og vedlikeholde fagområdet
 • Anvende og utvikle avanserte analysemetoder og løsningsverktøy
 • Anvende avansert simuleringsverktøy 

Kvalifikasjoner

Må krav for seniorrådgiver:

 • Universitets- og/eller høgskoleutdanning på mastergradsnivå eller høyere innen teknisk-/naturvitenskapelig fagområde som fysikk, kjemi, elektronikk, kybernetikk eller andre teknologiske disipliner. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsv. nivå
 • Minst 5 års relevant arbeidserfaring

Ønskelige krav for seniorrådgiver:

 • Erfaring fra forskning og utvikling relatert til militær teknologi/forsvarsindustri
 • Etterretningsrelatert arbeidserfaring Erfaring fra Forsvaret

Må krav for rådgiver:

 • Universitets- og/eller høgskoleutdanning på mastergradsnivå innen teknisk-/naturvitenskapelig fagområde som fysikk, kjemi, elektronikk, kybernetikk eller andre teknologiske disipliner. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsv. nivå

Ønskelige krav for rådgiver:

 • 2 års arbeidserfaring
 • Etterretningsrelatert arbeidserfaring
 • Erfaring fra Forsvaret

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.

I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

Stillingen krever gode engelskkunnskaper.

Teamkompetanse og personlig egnethet vektlegges ved tilsetting.

Vi tilbyr

 • Seniorrådgiver (kode 1364)
  Lønn: kr 650 300– 752 800 (lønnstrinn 70-77) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale avhengig av søkerens kvalifikasjoner.

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

 • Rådgiver (kode 1434)
  Lønn: kr 583 500- 665 700 (lønnstrinn 64-71). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

Etterretningstjenesten
HR
Telefonnummer: +47 230 95 043

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger