2 seksjonssjefer Dokumentsenter

Vi søker 2 seksjonssjefer til dokumentsenteret i Statens vegvesen!

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Avdeling for Informasjonsforvaltning i Divisjon Fellesfunksjoner har ansvaret for arkiv- og dokumentasjonsforvaltning i etaten. Avdelingen har et stort og profesjonelt miljø innenfor fagområdet og består i dag av ca 60 medarbeidere.

Fra 2020 etablerer Statens vegvesen et nytt dokumentsenter på Lillehammer som skal yte dokumentasjonstjenester til hele etaten. Vi søker 2 seksjonssjefer til dokumentsenteret. Dokumentsenteret vil bestå av to enheter, Landsdekkende, med ansvar for medarbeidere på Lillehammer og Lokal, med ansvar for medarbeidere utenfor Lillehammer. Arbeidssted for begge stillingene er Lillehammer.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • personal- og budsjettansvar; lede og styre seksjonen i henhold til definerte mål
 • inngå i ledergruppen til avdelingsdirektør for Informasjonsforvaltning og bidra til helhetlige leveranser i hht. resultatavtaler og planverk
 • sikre at seksjonen har rett kompetanse, gode verktøy og arbeidsmetoder
 • oppfølging og rapportering på seksjonens arbeid
 • samhandling med øvrige enheter i Informasjonsforvaltning, fagsiden mm.

Kvalifikasjonskrav

 • relevant arkivfaglig utdanning.
 • lang erfaring med å lede dokumentsentre/lignende enheter
 • god It-kompetanse; herunder bl.a. kompetanse i arkiv- og saksbehandlingssystemet Public360
 • god kunnskap om regelverk innen arkiv-, offentlighets- og forvaltningsloven
 • gjerne erfaring fra offentlig sektor

Du må tilfredsstille kravene til nødvendig sikkerhetsklarering.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

I Statens vegvesen ønsker vi å være profesjonelle, fremtidsrettede og inkluderende. Som leder er det viktig at du:

 • er tydelig, kommuniserer klart og presist, at du samhandler godt
 • engasjerer medarbeidere
 • jobber målrettet for at Statens vegvesen skal være imøtekommende, ha omtanke for omgivelsene og være tilgjengelig

Alle ledere i Statens vegvesen må ta ansvar for å utvikle sine medarbeidere og seg selv, og være bevisst på at de er rollemodeller og kulturskapere.

Vi tilbyr også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • egne lederutviklingsprogram og gode muligheter for faglig påfyll
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø i et flott og lyst kontorbygg på Lillehammer

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om det.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med avdelingsdirektør Jacob Sonne på mobil 916 41 550.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 23.10.2019

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger